دریافت 11 گواهینامه جهانی در رشته صنایع غذایی از سازمان فنی و حرفه‌ای استان تهران