دریافت لوح تقدیر برای بهترین اجرا در هجدهمین سالگرد برنامه خانواده