تألیفات جدید کتب درسی به قلم ناهید معزز

رونمایی تألیفات جدید کتب درسی سال 89 و دریافت لوح تقدیر به مناسبت تألیف کتاب دوره هنرستان به قلم ناهید معزز
(سه شنبه 13 مهر 8 صبح تهران سالن حوزه هنری)