کلاسهای آموزشی

نقاشی روی پارچه
کریستال بافی
گلدوزی با دست
منبت مقوا
گلهای الیافی
روبان دوزی
کهنه کاری ظروف
گلهای الیافی
گلدوزی با چرخ
تابلوهای حجمی و نما برجسته
باتیک
هفت سین
گلدورک