کلاسهای آموزشی

تزئین جعبه های کادوئی
منجوق بافی
کریستال بافی
سفره های مذهبی
گلهای کریستال
روبان دوزی
گلهای کریستال
وایر نیت
تزئینات صابون
روبان دوزی
کهنه کاری ظروف
گل آرایی
کلاژ روبان
گل آرایی
منبت مقوا
سفره عقد
گلهای بافتنی
تزئینات لباس
دسر
گلدورک
آشپزی
تابلوهای حجمی و نما برجسته
روبان دوزی
گلدوزی با دست
قنادی مدرن، شیرینی های تر و خشک
منجوق بافی
گلهای الیافی
گلهای الیافی
گیفت، یادبود و کادویی
شمع سازی